Producator de echipament pentru testare psihologica
Home          Produse          Servicii          Clienti         Conferinte          Despre noi          Contact

 

 

PRODUSELE NOASTRE

Sistemul de testare �i evaluare
PSIRUTEVA


PSIRUTEVA este un sistem informatizat de testare �i evaluare psihologic� specializat pe domeniul transporturilor rutiere. Sistemul ofer� posibilitatea organiz�rii rapide de baterii de probe care s� vizeze direc�ionat anumite capacit��i aptitudinal-atitudinale, în func�ie de scopul examin�rii (selec�ie sau orientare pe anumite tipuri de transporturi).

Probele psihologice au fost construite dup� principiul similitudinii prin crearea de imagini �i situa�ii caracteristice activit��ii de conducere auto. Astfel: fiecare prob� este conceput� sub form� de model dinamic alc�tuit din itemi a c�ror rezolvare solicit� func�ii �i procese senzorial-cognitive, mi�c�ri �i opera�ii motorii, implicate �i în activitatea de conducere auto; s-au creat situa�ii problematice care s� induc� st�ri psihologice- înc�rc�tur� emo�ional�, oboseal� nervoas�, anxietate, frustrare- apropiate celor create de situa�iile concrete cu care se confrunt� un conducator auto; s-a pus accent pe factorii perturbatori care influien�eaz� în mod direct �i permanent comportamentul unui conducator auto: alternare de stimuli-semnal, apari�ie imprevizibil� de semnale, alternare de luminozitate, tempou impus de ac�iune.

Dinamismul �i dificultatea sarcinii fiec�rei probe creaz� condi�iile necesare relev�rii modului specific al individului de a desf�ura o activitate; ca urmare, se ob�in informa�ii privind echilibru emo�ional �i temperamental, tipul de reactivitate constitu�ional, comportamentul decizional, atitudinea fa�� de risc, gradul de autocontrol. Pentru nuan�area caracteristicilor comportamentului individual a fost introdus în sistem un chestionar de stres. Fiecare prob� ofer� atât informa�ie detaliat� sub form� de valori brute pe baza c�reia se pot clarifica nuan�at cauzele psihologice care au dus la un anumit randament cât �i informa�ie prelucrat� sub form� de indici �i coeficien�i care ofer� posibilitatea interpret�rii datelor corelativ sintetic. Valorile corelate sunt transformate în note standard �i raportate la un etalon valoric alc�tuit din cinci clase normalizate. În urma acestui proces se ob�ine, la finalul examin�rii psihologice, un profil psihologic grafic care reflect� nivelul de eficien�� operativ� �i rezolutiv� atins de persoana examinat�.

Sistemul PSIRUTEVA este alc�tuit din urmatoarele probe psihologice:

 • Test aten�ie concentrata �i sus�inut� „TACS-RU"
 • Test de coordonare mân�-picior, vigilen�� „RCMV–RU”
 • Test timp reac�ie simplu „TRS-RU
 • Test timp reac�ie de discriminare – vigilen�� „TRD-RU
 • Test timp reac�ie stimuli complec�i – timp reac�ie la alegere „TRSC-RU”
 • Test de rezisten�� la oboseal� �i vigilen�� – rezisten�� nervoas�  „ROV-RU
 • Test de percep�ie a mi��rii orizontale �i vigilen�� – prob� de circula�ie „PMOV-RU
 • Test de percep�ie a mi�c�rii circulare �i vigilen�� – reactivitate motorie, apreciere disten�e „RMAV-RU
 • Test de transfer analogic – gândire logic� „ANALOGIE–RU
 • Test de aten�ie concentrat� �i comutativ� „TACC–RU
 • Test de memorie topografic� „MT-RU
 • Test de coordonare ochi-mân� „TUD-RU
 • Test de înv��are – memorare „TIM-RU
 • Test de reactivitate motorie „RM-RU
 • Test de vigilen�� �i rezisten�� la monotonie :VRM-RU
 • Test de reactivitate motorie, aten�ie distributiv� „RCAD-RU
 • Tahisto cu stimuli imagine „TAH-RU
 • Test de evaluare a capacit��ii de adaptare la stres

 


 

Sistemul de testare �i evaluare
PSISELTEVA

Sistemul PSISELTEVA este o alternativ� informatizat� de testare si evaluare psihologic� în domeniul psihologiei muncii, selec�iei, orient�rii �colare �i profesionale. Sistemul este alcatuit din probe psihologice elaborate  atât pentru activitatea de selec�ie �i orientare spre anumite profesii �i locuri de munc� cât �i pentru determinarea capacit��ilor de integrare �i de men�inere a eficien�ei operative �i rezolutive în activit��i profesionale care se desfa�oar� în condi�ii de risc �i periculozitate.

Sistemul ofera posibilitatea alc�tuirii de baterii de probe direc�ionate spre anumite categori de profesii în func�ie de raportul stabilit, în urma analizei locului de munc�, între cerin�e, exigen�e profesionale - capacit��i psihologice necesare.

În construc�ia sistemului s-a avut în vedere c�, în majoritatea situa�iilor, acesta se adreseaz� unor profesii ac�ionale. Ca urmare, fiecare prob� a fost conceput� sub form� de model dinamic pentru a-i cre�te atât gradul de sensibilitate în diferen�ierea persoanelor examinate cât �i puterea de predic�ie privind eficien�a lor în situa�ii concrete. Con�inutul probelor psihologice, modul de desf�urare, modalit��ile de rezolvare a sarcinilor, dau posibilitatea determin�rii capacit��ii de munc� sub aspectele: capacitate prosexic� (concentrare, mobilitate, distributivitate a aten�iei, vigilen��, rezisten�� la distragere), operativitate perceptiv�, memorie, gândire logic�, aprecierea vitezei �i evaluarea mi�carii în func�ie de vitez�,  reactivitate, precizie a mi�c�rilor, coordonare vizual-motorie, rezisten�� la oboseal�, capacitate de comand� �i control, capacitate de mobilizare �i perseverare.

Fiecare prob� ofer� informa�ie detaliat� privind randamentul ob�inut de persoana examinat� sub form� de valori brute �i informa�ie prelucrat� sub form� de valori corelate. Valorile corelate sunt transformate în note standard �i raportate la un etalon format din cinci clase normalizate. În urma acestui proces se realizeaz� un profil psihologic.

Sistemul PSISELTEVA este alc�tuit din urmatoarele probe psihologice:

 1. Test de aten�ie concentrat� �i comutativ� „TACC – CMA
 2. Test aten�ie concentrata �i sus�inut� „TACS"
 3. Test memorie topografic� "MT"
 4. Test de transfer analogic – gândire logic� „ANALOGIE
 5. Test de coordonare ochi-mân� „TUD
 6. Test timp reac�ie stimuli complec�i „TRSC”
 7. Test timp reac�ie de discriminare – vigilen�� „TRD
 8. Test timp reac�ie simplu „TRS
 9. Test de coordonare mân�-picior, vigilen�� „RCMV”
 10. Test de rezisten�� la oboseal� �i vigilen�� „ROV
 11. Test de percep�ie a mi��rii orizontale �i vigilen�� „PMOV
 12. Test de percep�ie a mi�c�rii circulare �i vigilen�� „PMCV
 13. Test de reactivitate motorie „RM
 14. Test de vigilen�� �i rezisten�� la monotonie :VRM
 15. Test de înv��are – memorare „TIM
 16. Test de apreciere viteze �i distan�e „ADV
 17. Tahisto cu stimuli imagine „TAH
 18. Test de evaluare a capacit��ii de adaptare la stres
 19. Baterie de aptitudini verbale �i nonverbale „BIG
 20. Test de ra�ionment abstract „RAT
 21. Test de ra�ionament analitic „RAN 

PROGRAM DE ETALONARE SI COTARE

 • face selec�ie dupa vârsta, sex �i profesie;
 • reprezint� grafic distribu�ia de frecven�� prin poligonul de frecven�� �i prin histogram�, dup� un num�r de intervale ales;
 • afi�az� principalii indicatori statistici rezulta�i prin prelucrarea automat� a cotelor brute ale  e�antionului: media aritmetic�, modulul, mediana, abaterea standard, dispersia;
 • calculeaz� �i reprezint� grafic abaterea standard la stânga �i la dreapta precum �i gradul de  suprapunere fa�� de curba normal�;
 • etaloneaz� �i coteaz� automat în: quartile, decile, centile, 5 clase normalizate, 7 clase normalizate, 9 clase normalizate, 11 clase normalizate.

 


 

Accesorii:

 • interfa�� port USB;
 • manete;
 • ansamblu pedalier;
 • pupitru mic (4 butoane);
 • pupitru mare (8 butoane);
 • pupitru tahisto (16 butoane).

 


 

Cerin�e calculator:

 • Procesor: min Pentium IV – 800 Mhz; memorie RAM: min. 256 MB pentru Win XP sau 512 MB pentru Windows 7;
 • Sistem de operare : Windows.

 

    © 2021 RQPlus S.R.L.
Creat de DreamStyler